Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеДанъчни облекчения

За работодателски вноски

Вноските от работодател, които се признават за разход, за данъчни и счетоводни цели, и са освободени от задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето и на работодателя са в размер до 60 лв. месечно на служител (съгласно ЗКПО чл. 213, ал. 1). Когато вноската превишава 60 лв. върху горницата се заплаща 10% корпоративен данък.

За лични вноски

Едновременно с осигуряването с вноски за сметка на работодател в ДПФ ПС “ДСК- Родина” е възможно и осигуряване с лични вноски с оглед ползване на данъчните облекчения, предоставени за индивидуалното допълнително доброволно пенсионно осигуряване по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечната или годишната данъчна основа се приспадат от данъчната основа на лицата преди начисляването на данъка върху доходите на физическите лица. При изтегляне на суми преди придобиване право на допълнителна пенсия, на данъчно облагане подлежат само сумите, съответстващи на размера на ползваната данъчна преференция при внасянето на средствата във фонда. В случай, че лицето не е пенсионер /или не е настъпило осигурително събитие старост или смърт/ сумата се облага с окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица за 2010 г. Съответно сумите, за които не е ползвано данъчно облекчение, при изтегляне, не се облагат с данък.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина