Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
От лични вноски
От работодателски вноски
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеОт лични вноски

Осигуряването в ДПФ ПС „ДСК-Родина” позволява изтеглянето на натрупаните лични вноски (или част от тях) и/или натрупаната доходност от инвестиции (или част от нея), както преди, така и при настъпил осигурителен случай (старост, смърт).

Осигурителен случай е настъпил, когато лице може да упражни право на наследствена пенсия или право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Пет години преди навършване на 60 години (съгласно КСО), осигуреното лице изтегля средства от ДПФ ПС „ДСК-Родина” по процедурата при настъпил осигурителен случай.

При изтеглянето на натрупани средства от вноски и/или доходност преди настъпването на осигурителен случай, ПОК „ДСК-Родина” АД удържа такса в размер, определен в Правилника за дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина”. Компанията не удържа такса при изплащане на допълнителна пенсия, както и при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при придобиване право на пенсия, при плащания на наследници, прехвърляне на средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друго пенсионноосигурително дружество.

Натрупаният доход от инвестирането на осигурителните вноски в ДПФ ПС „ДСК-Родина” е необлагаем. При изтеглянето на натрупания доход преди настъпването на осигурителен случай, ПОК „ДСК-Родина” АД удържа такса в размер, определен в Правилника за дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина”.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина