Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“ППФ „ДСК-Родина“

Допълнителното осигуряване в Професионален пенсионен фонд обхваща лицата работещи при условията на първа и втора категория труд. Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд е осигуряване на възможност за ранно пенсиониране за работещите при условията на І и ІІ категория труд чрез предоставянето на срочна професионална пенсия.

Допълнителното задължително осигуряване в Професионален пенсионен фонд се извършва на капиталово-покривен принцип. Натрупаната сума по индивидуалната партида зависи основно от постъпилите осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране. Прилаганите пенсионни схеми са на базата на дефинирани вноски, като осигуряването в Професионален пенсионен фонд се осъществява чрез месечни вноски, които са за сметка на работодателя. Техният размер е регламентиран в процент от брутната работна заплата (ограничена до максималния осигурителен доход). За 2017 година осигурителните вноски са както следва:

  • 12% за работещите при условията на І категория труд и
  • 7% за работещите при условията на ІІ категория труд

Всеки новопостъпил, който работи при условията на І или ІІ категория труд, следва в срок до 3 месеца от постъпването си на работа да попълни заявление и договор за участие в избран лично от него Професионален пенсионен фонд. В случай, че лицето не направи избор, то подлежи на служебно разпределение в някой от съществуващите фондове.

Размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, при които се вземат под внимание:

  • натрупаната сума по индивидуалната партида към момента на пенсиониране;
  • техническият лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”;
  • срокът на получаване на пенсията.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина