Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеУПФ „ДСК-Родина“

 

Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата родени след 31 декември 1959г., които работят и за които се правят вноски в Държавното обществено осигуряване. 

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е осигуряване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ за старост при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Държавното обществено осигуряване.

Осигуряването в универсален пенсионен фонд предоставя и права за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто и за еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Допълнителното задължително осигуряване в Универсален пенсионен фонд се извършва на капиталово-покривен принцип. Натрупаната сума по индивидуалната партида зависи основно от постъпилите осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране. Прилаганите пенсионни схеми се основават на вноски, дефинирани като процент от брутното трудово възнаграждение (ограничено до максималния осигурителен доход) – за 2017г. размерът им е 5%. Вноските се разпределят между осигурителите и осигурените лица, като съотношението за 2017г. е 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от осигурените лица).

Осигурителните вноски в Универсален пенсионен фонд не представляват допълнителна тежест за лицата, тъй като са част от задължителните пенсионни вноски.

Лицата, които за първи път постъпват на работа следва в срок до три месеца да изберат Универсален пенсионен фонд. В случай, че лицето не направи избор, то подлежи на служебно разпределение в някой от съществуващите фондове.

Размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, при които се вземат под внимание:

  •  натрупаните средства по индивидуалната партида;
  •  биометричните таблици, одобрени от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”;
  • техническият лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от заместник – председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина