Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурени лица и наследници
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеУПФ „ДСК-Родина“

 

Допълнителното осигуряване в Универсален пенсионен фонд обхваща лицата родени след 31 декември 1959г., които работят и за които се правят вноски в Държавното обществено осигуряване. 

Целта на допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд е осигуряване на допълнителен доход чрез предоставяне на ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОЖИЗНЕНА ПЕНСИЯ за старост при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО при условията на чл.167 от КСО.

Осигуряването в универсален пенсионен фонд предоставя и права за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто и за еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

Допълнителното задължително осигуряване в Универсален пенсионен фонд се извършва на капиталово-покривен принцип. Натрупаната сума по индивидуалната партида зависи основно от постъпилите осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране. Прилаганите пенсионни схеми се основават на вноски, дефинирани като процент от брутното трудово възнаграждение (ограничено до максималния осигурителен доход) – към настоящия момент размерът на осигурителната вноска е 5%. Вноските се разпределят между осигурителите и Осигурените лица, като съотношението е 2.8% (от работодателите) към 2.2% (от Осигурените лица).

Осигурителните вноски в Универсален пенсионен фонд не представляват допълнителна тежест за лицата, тъй като са част от задължителните пенсионни вноски.

Лицата, които за първи път постъпват на работа следва в срок до три месеца да изберат Универсален пенсионен фонд. В случай, че лицето не направи избор, то подлежи на служебно разпределение в някой от съществуващите фондове.

Размерът на пенсията се определя на базата на актюерски разчети, при които се вземат под внимание:

  • натрупаните средства по индивидуалната партида след допълването й при необходимост съгласно чл. 131, ал. 2 – 5 от КСО;
  • таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;
  • техническият лихвен процент, използван в актюерските разчети и одобрен от Комисията за финансов надзор.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина