Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаДанъчни облекчения

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване, осъществявано чрез осигурителни вноски за сметка на работодателя

За направените разходи за вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване работодателите ползват данъчни преференции, регламентирани в Закона за корпоративното подоходно облагане.
Вноските от работодател, които се признават за разход, за данъчни и счетоводни цели, и са освободени от задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето и на работодателя са в размер до 60 лв. месечно на служител (съгласно ЗКПО чл. 213, ал. 1). Когато вноската превишава 60 лв. върху горницата се заплаща 10% корпоративен данък.

Данъчни облекчения за лични вноски

Личните вноски, които едно лице прави  за индивидуалното допълнително доброволно пенсионно осигуряване ползват данъчни преференции по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечния или годишен облагаем доход се приспадат от данъчната основа на лицата преди начисляването на данъка върху доходите на физическите лица. При изтегляне на суми преди придобиване право на допълнителна пенсия, на данъчно облагане подлежат само сумите, съответстващи на размера на ползваната данъчна преференция при внасянето на средствата във фонда. В случай, че лицето не е пенсионер /или не е настъпило осигурително събитие старост, инвалидност или смърт/ сумата се облага с окончателен данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физически лица. Съответно сумите, за които не е ползвано данъчно облекчение, при изтегляне, не се облагат с данък.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина