Начало    
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ПЕНСИОННИ ПРОДУКТИ
РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
ТОЧКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ДОКУМЕНТИИЗПЛАЩАНЕ НА СРЕДСТВА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ ОТ УПФ „ДСК-РОДИНА“

Често задавани въпроси и отговори

 

1.     Какви са видовете пенсионни плащания при пенсиониране от универсален пенсионен фонд (УПФ)?

Съществуват няколко възможни начина за изплащане на средствата при пенсиониране от универсален пенсионен фонд при достигане на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (Към 2021 г. тя е: – за мъжете -  навършена възраст от 64 г. и 4 м.; за жените - навършена възраст от 61 г. 8 м.). В зависимост от натрупаните средства по индивидуалната партида на осигуреното лице начините на изплащане са: 

- Еднократно изплащане на средствата за лицата с натрупвания по партидата по-малки от трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: под 900 лв., а от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.).

 

- Разсрочено изплащане на средствата за лицата, чиито натрупвания по партидата в универсален пенсионен фонд не са достатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надхвърлят трикратния минимален месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

- Допълнителна пожизнена пенсия за лицата, чиито натрупвания по партидата от универсален пенсионен фонд позволяват получаването на месечна пенсия в размер поне на 15 % от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст (т.е. до 24.12.2021 г.: поне 45 лв., а от 25.12.2021 г.: поне 55.5 лв.). Има няколко вида допълнителна пожизнена пенсия, от които осигуреното лице може да се възползва.

 

2.     Какви допълнителни пожизнени пенсии предлага ПОК „ДСК-Родина“ АД във фазата на изплащане на пенсии при осигуряване в универсален пенсионен фонд?

 

УПФ „ДСК-Родина“ предлага на своите клиенти следните видове допълнителни пожизнени пенсии за старост, от които може да се избира:

 

-         Пожизнена пенсия без допълнителни условия;

-         Пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане. Периодът на гарантирано изплащане на пенсията може да бъде от 2 до 10 години в зависимост от избора на осигуреното лице.

-         Пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

 

Минималният размер  на допълнителната пожизнената пенсия за старост във всеки един от трите вида не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 към датата на определянето му. (т.е. до 24.12.2021г.: минимален размер 45 лв., а от 25.12.2021 г.: минимален размер 55.5 лв.).

 

Максимален размер на пожизнената пенсия няма.

 

3.     Как се определя размерът на допълнителната пожизнена пенсия?

Размерът на допълнителната пожизнена пенсия за старост се определя въз основа на:

 

-         средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, вкл. след допълването й при необходимост, когато тези средства са в размер по-малък от брутните осигурителни вноски, получени за клиента от НОИ/НАП;

-         таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт;

-         техническия лихвен процент, определен от компанията (За ПОК „ДСК Родина”АД към 2021 г. този процент е в размер на 0,2%).

 

Комисията за финансов надзор е дефинирала конкретните формули за изчисляване на всеки от трите вида пенсии в Наредба № 69 от 15.06.2021 г.

 

4.     От какво зависи размерът на разсроченото плащане?

Размерът на разсроченото плащане се определя на базата на:

-         натрупаните средства по индивидуалната осигурителна партида след допълването й при необходимост до размера на преведените брутни осигурителни вноски от НАП/НОИ;

-         срокът на получаване, съответно размерът на отделното разсрочено плащане;

-         периодичността на получаване.

 

5.     Какъв е месечният размер на разсроченото плащане от универсален пенсионен фонд?

Месечният размер на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер. Към м. октомври 2021 г., минималният месечен размер на държавната пенсия за осигурителен стаж и възраст е 300 лв. / В периода от 1 януари до 24.12.2021 г. вкл. - 300 лв.; от 25.12.2021 до 31.12.2021 г. - 370 лв./.

 

6.     Наследява ли се пенсията от универсален пенсионен фонд?

 

Възможността за наследяване зависи от вида на пенсионното плащане - разсрочено плащане или допълнителна пожизнена пенсия:

 

-         разсроченото изплащане - При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане (по чл. 167а, ал. 1 от КСО) на наследниците му се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.

 

-         пожизнена пенсия без допълнителни условия -  остатъчните дължими средствата не подлежат на наследяване;

 

-         пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане – При смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане, преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците му се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантираното изплащане.

 

-         пожизнена пенсия с разсрочено изплащане на част от средствата –  При смърт на пенсионер с отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст, по време на разсроченото изплащане на наследниците се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в пенсионния договор.

 

7.     Откога осигуреното лице има право да получава пенсия от универсален пенсионен фонд?

Единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за получаване на пенсия от универсален пенсионен фонд е осигуреното лице да е достигнало възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Осигурените лица имат право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта им за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

8.     Необходим ли е трудов стаж освен навършена пенсионна възраст за упражняване правото на изплащане на средства от универсален пенсионен фонд?

В този случай трудовият стаж на осигуреното лице няма значение. Достигането на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (или до 1 г. преди това при определени условия по чл.167, ал. 2 от КСО) е единственото условие, което трябва да бъде изпълнено за изплащане на средствата от универсален пенсионен фонд.

 

9.     Какво е необходимо да направите, за да започнете да получавате пенсия от вашата партида в УПФ „ДСК-Родина“?

 

В случай че сте навършили възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд (Към 2021 г. тя е 64 г. и 4 м. за мъжете и  61 г. 8 м. за жените, съгласно Кодекса за социално осигуряване), вие първоначално трябва да посетите офис на ПОК „ДСК Родина” АД, където можете да получите информация за :

-размера на натрупаните средства по индивидуалната ви партида и размера на сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски от НАП/НОИ;

- видовете плащания, които компанията предлага, начините за тяхното преизчисляване и актуализация, правата на наследниците и прогнозния размер на първата пенсия, съответно срока и прогнозния размер на разсроченото плащане и формулата за съответния вид плащане, определена с Наредба № 69 на КФН.

 

Възможностите за изплащане на вида пенсионен продукт- еднократно изплащане, разсрочено изплащане и допълнителна пожизнена пенсия за старост, зависят от натрупаните средства по вашата индивидуална партида.

 

За да разберете кой от тези варианти е изпълним за вашия случай,  компанията ще ви предостави Предложение с изчисления и възможни варианти на изплащане, от които да изберете подходящите за вас условия– напр. срок и размер на разсроченото плащане, вид на получаваната пенсия и въз основа на това нейния месечен размер. На база на подаденото Заявление за изплащане и избрания от вас вариант на пожизнена пенсия или на разсрочено изплащане, вие ще можете да сключите Пенсионен договор или Договор за разсрочено изплащане на средства от фонд за разсрочени плащания ( по чл.167а, ал.1 от КСО).

 

10. По какъв начин и кога се изплащат пенсиите от УПФ „ДСК-Родина“?

 

Изплащането, както на допълнителната пожизнена пенсия, така и на разсрочените плащания, се извършва по избран от пенсионера начин:

 

-         по негова лична банкова сметка;

-         с пощенски запис на посочения от него адрес (постоянен или настоящ).

 

Както допълнителната пожизнена пенсия, така и разсрочените плащания, се изплащат до 15 число на месеца за текущия месец.

 

11. Какви документи се изискват за подписване на пенсионен договор?

Необходимите за това документи са:

-         документ за самоличност  - лична карта;

-         удостоверение за банкова сметка, издадено от обслужващата банка на лицето с печат и подпис от банката;

-         в случай че договорът се подписва чрез пълномощник, необходимо е изрично нотариално заверено пълномощно с данни за компанията (съответно универсалния пенсионен фонд) и с посочени всички реквизити от пенсионния договор, които следва да се договорят при подписването му, и с включени конкретни действия, които упълномощеното лице може да извършва.

 

12. Защо подписването на пенсионен договор трябва да е в офис на ПОК „ДСК–Родина“?

Пенсионният договор може да бъде подписан само от упълномощено лице в офис на ПОК „ДСК–Родина“. Осигурителните посредници - служители на банка ДСК не са оторизирани да подписват тези договори. 

Предстои и откриване на мобилни офиси на пенсионната компания, благодарение на които клиентите на пенсионната компания ще могат да бъдат обслужвани в по-голям брой градове в страната.

 

13. Може ли сключен пенсионен договор да бъде прехвърлен в друга пенсионна компания?

 

Веднъж подписан пенсионен договор за изплащане на средства от универсален пенсионен фонд в една компания не може да бъде прехвърлен в друга компания.

 

Вече подписан пенсионен договор не може да бъде изменен и допълнен по взаимно съгласие на страните. Страните не могат да правят изменения в пенсионния договор, касаещи вида на пенсията, начина на изчисляването й, покритите рискове, гарантирания размер и срока на получаването й.

 

Първоначално определеният размер на допълнителната пожизнена пенсия не може да се променя освен при извършване на актуализация и преизчисляване.

 

14. Кога е възможно преизчисляване на пенсията от универсален пенсионен фонд?

 

Това е възможно, в случай че вие започнете или продължите да упражнявате трудова дейност, за която подлежите на осигуряване в универсален пенсионен фонд, дори и след навършване на възрастта за пенсиониране от универсален пенсионен фонд, съгласно КСО. Компанията повторно ще ви разкрие нова индивидуална партида в универсалния пенсионен фонд с постъпването на първата осигурителна вноска след сключване на съответния договор. Така 5% от осигурителния ви доход всеки месец продължават да се натрупват в универсалния пенсионен фонд. Въз основа на натрупаните суми от осигурителните вноски или с част от тях, постъпили след сключването на пенсионния договор, вие имате право да поискате не повече от веднъж в една календарна година преизчисляване на получаваната допълнителна пожизнена пенсия за старост. Освен да послужат за преизчисление на пенсията, тези средства могат да бъдат получени и еднократно или разсрочено по ваш избор.

 

15. Кога и как се актуализира допълнителната пенсия за старост от универсален пенсионен фонд?

 

Допълнителната пожизнена пенсия за старост се актуализира веднъж годишно към последния работен ден на месец ноември, като гарантираният й размер не се променя.

Тя се актуализира в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на Фонда за изплащане на пожизнени пенсии (ФИПП) „ДСК-Родина“ през периода, за който се отнася актуализацията, на годишна база.

 

Актуализацията се извършва по решение на изпълнителните директори на компанията, с не по-малко от 50 на сто от превишението на реализираната доходност от инвестирането на средствата на ФИПП през периода, за който се отнася и техническият лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер.

 

16. Може ли да изтеглите натрупванията по осигурителната партида еднократно, а не да ви бъде отпусната пенсия?

 

Това е възможно, само ако размерът на натрупаните средствата по осигурителната партида в УПФ е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. (т.е. до 24.12.2021г.: под 900 лв., а от 25.12.2021 г.: под 1110 лв.).

 

17. Има ли гаранция за размера на пенсията?

 

Да, има такава гаранция. Гарантираният размер на допълнителните пенсии е равен на този, изчислен на база сумата на брутния размер на преведените от НАП в полза на осигуреното лице осигурителни вноски. В определени случаи гарантираният размер може да се изчисли върху средствата по индивидуалната партида, като при изчисленията се прилага и рисков коефициент.

 

18. В случай че осигуреното лице упражни правото си на пенсия от Държавното обществено осигуряване (ДОО) година по-рано, придобива ли то право на изплащане на пенсия и от универсален пенсионен фонд?

 

Осигуреното лице има право на допълнителна пожизнена пенсия за старост и до една година преди навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), само при условие, че натрупаните средства по индивидуалната му партида позволяват отпускането на такава пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина