Начало    
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ
ПЕНСИОННИ ПРОДУКТИ
РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
ТОЧКИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
ДОКУМЕНТИПЕНСИОННИ ПРОДУКТИ

При настъпило право на получаване на допълнителна пожизнена пенсия за старост (при навършена възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО или до 1 година преди това, ако натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускането на пожизнена пенсия в размер, не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО) осигурените лица в УПФ „ДСК-Родина“ могат да избират между следните видове допълнителна пожизнена пенсия:

*  допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия;

*  допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане /периодът може да бъде от 2 до 10 години/;

*  допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст /размерът на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер/.

В случай, че средствата по индивидуалната партида не позволяват отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размер не по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето й Осигуреното лице има право на:

*  разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида при условията и реда на КСО - в случай, че натрупаните средства по индивидуалната партида, включително след дoпълване по реда на чл.131, ал.2-5 от КСО надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО;

*  еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида при условията и реда на КСО - в случай, че натрупаните средства по индивидуалната партида, включително след допълване по реда на чл.131, ал.2-5 от КСО не надвишават трикратния размер на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО.

 

При отпускането на допълнителна пожизнена пенсия или на разсрочено изплащане, описани по-горе, се определя и гарантиран размер на съответните плащания, изчислен по реда на КСО.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина