Начало    
Портфейли на фондовете
Инвестиционна политика
Доходност



Доходност

От 01 Юли 2004 година активите на пенсионните фондове в България се оценяват ежедневно. По тази причина, доходността от управлението на активите на управляваните от ПОК “ДСК - Родина” АД пенсионни фондове се отразява в стойността на един дял ежедневно.

След 01 Юли 2004 година, активите на пенсионните фондове се изчисляват паралелно в левове и брой счетоводни дялове. С ежедневната промяна на стойността на един дял вследствие на инвестиране на активите на пенсионните фондове се актуализира и натрупаната сума в лева по индивидуалните партиди на осигурените лица, която представлява броят на натрупаните дялове умножена по цената на един счетоводен дял за съответния ден. По този начин, нарастването на стойността на един счетоводен дял води до увеличаване на натрупаната сума по партидите на лицата.

Постигнати инвестиционни резултати при управлението на ДПФ “ДСК-Родина”

 

Постигнати инвестиционни резултати при управлението на ППФ “ДСК-Родина”

 

 
Постигнати инвестиционни резултати при управлението на УПФ “ДСК-Родина”

 

 
Постигнати инвестиционни резултати при управлението на ДПФПС “ДСК-Родина”

 

1. Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителната доходност не е гарантирана, както и запазването в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства в професионалния пенсионен фонд и фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;

2. Методиката, по която е пресметната номиналната доходност за периода 2005 г. - 2021 г. е съобразена с Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и Наредба № 61 от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

3. Методиката за предходните години следва смисъла и духа на действалите указания и наредби, а именно Указания № 3 на ДАОН от 21.02.2001 г. и последващи изменения, както и Наредба № 12 на КФН от 10.12.2003 г. приложения 1 и 3. Наредба №12 е публикувана на електронната страница на КФН, раздел “Нормативна уредба”, а указание №3 на ДАОН е достъпно в правно-информационните регистри, поддържани от трети лица.

4. Средната номинална доходност, постигната при управлението на активите на съответните пенсионни фондове, управлявани от ПОК „ДСК - Родина” АД е изчислена по следната формула:

 

където:
i – средната
номинална доходност, постигната от управлението на активите на съответния пенсионен фонд, управляван от ПОК „ДСК - Родина” АД пресметната за последния пет годишен период за всеки пенсионен фонд

ik – доходността на годишна база на съответния пенсионен фонд за к-та година от последните 5 години за всеки пенсионен фонд

к – индекс за календарните години; този индекс взема стойности от 1 до p

p – параметър, който има стойност 5 години за всички фондове

 

5. Методиката, по която е пресметнато стандартното отклонение и Коефициентът на Шарп е съобразена с приложение №4 на утвърдените Изисквания към рекламните и писмените информационни материали на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване и приложение № 15 на Наредба № 61 от 27.09.2018г. за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

 

 

ПОЯСНЕНИЕ ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПОСТИГНАТАТА ДОХОДНОСТ И ЗА РАВНИЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

 

РИСКМЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТА ДОХОДНОСТ И РАВНИЩЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина