Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“Права на осигурените лица
  • Осигурените лица могат да се осигуряват само в един Професионален пенсионен фонд.
  • Правата върху натрупаните суми са лични – само лицето или неговите наследници имат право върху тях.
  • Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване.
  • При смърт на осигуреното лице или на пенсионер на Професионалния пенсионен фонд, на наследниците – преживелият съпруг/а, низходящите и възходящите по права линия, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната партида, съответно остатъка от нея. Когато няма наследници, остатъкът от натрупаните средства се прехвърля в държавния бюджет.
  • Осигурените лица имат право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида и за придобитите права най–малко веднъж в рамките на една календарна година.
  • Осигуреното лице има право при пенсиониране по част първа от Кодекса за социално осигуряване да изтегли еднократно или да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в Универсален пенсионен фонд, ако не е придобило право на Професионална пенсия (чл.172 от КСО).
  • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг Професионален пенсионен фонд, учреден и управляван от друга пенсионноосигурителна компания съгласно реда за това приведен в Кодекса за социално осигуряване и Наредба № 3 на Комисията за финансов надзор.
  • Осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски съобразно категорията труд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина