Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените лица
Правилник на ППФ
Такси
Решение за управление
УПФ „ДСК-Родина“Права на осигурените лица
 • Осигурените лица могат да се осигуряват само в един Професионален пенсионен фонд.
 • Правата върху натрупаните суми са лични – само лицето или неговите наследници имат право върху тях.
 • Професионалната пенсия за ранно пенсиониране се получава до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО от лицето и не може да се получава заедно с лична пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа от КСО.
 • Осигурените лица придобиват право на професионална пенсия за ранно пенсиониране при: 1. не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО (за 2021 г.- 49 години и 8 месеца за жените и 53 години и 8 месеца за мъжете); 2. не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31 декември 1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. (за 2021 г.- 54 години и 8 месеца за жените и 58 години и 8 месеца за мъжете).
 • Когато Осигурените лица в Професионален пенсионен фонд не са придобили или упражнили правото си на пенсия за ранно пенсиониране, те могат при отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа от КСО или при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО /за 2021 г.- 66 г. 8 месеца,за 2022 г.- 66 г. 10 месеца, за 2023 г.- 67 г./ да получат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната партида или да ги прехвърлят в избран от тях Универсален пенсионен фонд или в избран от тях фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
 • Осигуряването в Професионален пенсионен фонд предоставя и права за еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89.99 на сто.
 • При смърт на Осигуреното лице или на Пенсионер на Професионалния пенсионен фонд, на наследниците по закон, при спазване на съответните разпоредби на Закона за наследството, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната партида, съответно остатъкът от нея. Когато няма наследници, остатъкът от натрупаните средства се прехвърля в държавния бюджет.
 • Осигурените лица имат право да получават всяка година безплатно извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година.
 • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида в друг Професионален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година от:
  датата на сключване на първия осигурителен договор, съответно от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване;
  започването на участието във фонда, в който лицето се осигурява след предишна промяна на участие.
 • Осигурените в Професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии" на Държавното обществено осигуряване, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски съобразно категорията труд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
 • Правата и интересите на Осигурените лица и Пенсионерите в Професионалния пенсионен фонд се представляват от Попечителски съвет.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина