Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурени лица и наследници
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеКак да се осигуряваме?

Осигуряването в УПФ „ДСК-Родина” става на базата на ИНДИВИДУАЛНО ЗАЯВЛЕНИЕ до Компанията и СКЛЮЧВАНЕТО НА ПИСМЕН ДОГОВОР за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсалния пенсионен фонд. В осигурителния договор са регламентирани правата и задълженията на Осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество съгласно Кодекса за социално осигуряване.


Всеки осигурен в УПФ „ДСК-Родина” има ИНДИВИДУАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН НОМЕР и ИНДИВИДУАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА ПАРТИДА, по която се натрупват средствата от осигурителни вноски и от разпределената доходност от тяхното инвестиране, намалени със законоустановените такси, посочени в Глава седма наПравилника за организацията и дейността на УПФ “ДСК-Родина”.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина