Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурени лица и наследници
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеПрава на осигурени лица и наследници
 • Осигурените лица могат да се осигуряват само в един Универсален пенсионен фонд.
 • Правата върху натрупаните суми по индивидуалните партиди са лични (само Осигуреното лице или неговите наследници имат права върху тях).
 • Осигуряването в Универсален пенсионен фонд дава право на допълнителна пожизнена пенсия при навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО, която може да бъде изплащана като:
 • допълнителна пожизнена пенсия за старост без допълнителни условия,;
 • допълнителна пожизнена пенсия за старост с период на гарантирано изплащане /периодът може да бъде от 2 до 10 години/;
 • допълнителна пожизнена пенсия за старост, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст /размерът на разсроченото плащане към датата на определянето му не може да бъде по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО към същата дата и по-малък от 15 на сто от нейния размер/.
 • Ако средствата по индивидуалната партида позволяват отпускане на допълнителна пожизнена пенсия за старост в размер по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето й Осигуреното лице има право на:
 • разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида при условията и реда на КСО в случай, че натрупаните средства по индивидуалната партида, включително след дoпълване по реда на чл.131, ал.2-5 от КСО, позволяват отпускане на допълнителна пожизнена пенсия с размер на месечно плащане по- малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1, но надвишават трикратния й размер;
 • еднократно изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида при условията и реда на КСО в случай, че натрупаните средства по индивидуалната партида, включително след допълване по реда на чл.131, ал.2-5 от КСО, позволяват отпускане на допълнителна пожизнена пенсия с размер на месечно плащане по- малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 ал. 1 от КСО, но не надвишават трикратния й размер.

Осигурените лица придобиват право на пожизнена пенсия от УПФ „ДСК-Родина“ при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), която за 2021 г. е 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете. Тази възраст за следващия 4-годишен период е както следва:

За *:  За жените  За мъжете 

2022 г.

 
61 години и 10 месеца  64 години и 5 месеца 
2023 г.  62 години  64 години и 6 месеца 
2024 г.  62 години и 2 месеца  64 години и 7 месеца 
2025 г.  62 години и 4 месеца  64 години и 8 месеца 

*Възрастта по чл.68, ал.1 от КСО се увеличава всяка година до достигане на 65-годишна възраст за жените и мъжете.

 

 • По желание на осигуреното лице УПФ „ДСК-Родина“ може да изплаща допълнителна пожизнена пенсия за старост до 1 година преди навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на такава пенсия в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 

 • Права на наследниците:
 • При смърт на Осигурено лице средствата по индивидуалната му партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците му по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството.
 • При смърт на пенсионер с пенсия по чл. 167, ал. 4, т. 2 преди изтичане на периода на гарантирано изплащане на наследниците му по закон, при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството, се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантирано изплащане;
 • При смърт на пенсионер с пенсия по чл. 167, ал. 4, т. 3 по време на разсроченото изплащане на наследниците му по закон, при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството, се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в договора с починалия;
 • При смърт на лице, получаващо разсрочено плащане по чл. 167а, ал. 1, на наследниците му по закон, при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството, се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.

Когато Осигуреният или Пенсионерът няма наследници, средствата се прехвърлят, съответно остават във фонда за изплащане на пожизнени пенсии, а когато такъв фонд не е създаден - в резерва за гарантиране на изплащането на пожизнени пенсии на Компанията.

 • Осигурените лица имат право да получават всяка година безплатно извлечение от техните индивидуални партиди за предходната календарна година.
 • Лицата, които получават плащания от фонда за разсрочени плащания, имат право да получават всяка година безплатно извлечение от аналитичните сметки по чл. 192б, ал. 3 от КСО, по които се водят техните прехвърлени средства за предходната календарна година.
 • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един Универсален пенсионен фонд в друг Универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако е изтекла една година от:
  датата на сключване на първия осигурителен договор, съответно от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване;
  започването на участието във фонда, в който лицето се осигурява след предишна промяна на участие или след възобновяване на осигуряването.
 • Осигурените в Универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на Държавното обществено осигуряване, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за Универсален пенсионен фонд ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО:

*  от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

* от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 • Всяко лице, което е избрало да промени осигуряването си от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии” (съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”) на Държавното обществено осигуряване може да избере да възобнови осигуряването си за втора пенсия в избран от него Универсален пенсионен фонд, ако не му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст и навършва изискуемата възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО:

*  от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една година преди възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от две години преди възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от три години преди възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО;

*  след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО.

Правата и интересите на Осигурените лица в Универсалния пенсионен фонд се представляват от Попечителски съвет.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина