Начало    
ППФ „ДСК-Родина“
УПФ „ДСК-Родина“
Как да се осигуряваме?
Права на осигурените
Правилник на УПФ
Такси
Решение за управлениеПрава на осигурените лица
  • Осигурените лица могат да се осигуряват само в един Универсален пенсионен фонд.
  • Правата върху натрупаните суми по индивидуалните партиди са лични (само лицето или неговите наследници имат права върху тях).
  • При настъпване на осигурителния случай старост осигуреният в Универсален пенсионен фонд има право на пожизнена пенсия.
  • При смърт на осигуреното лице или на пенсионер на Универсалния пенсионен фонд, на наследниците – преживелият съпруг/а, низходящите и възходящите по права линия, се изплаща еднократно или разсрочено натрупаната сума по индивидуалната партида, съответно остатъка от нея. Когато няма наследници, остатъкът от натрупаните средства се прехвърля в пенсионния резерв на Компанията.
  • Осигурените лица имат право на безплатна информация за натрупаните средства по индивидуалната партида, за доходността от тяхното управление и за придобитите права най–малко веднъж в рамките на една календарна година.
  • Правата и интересите на осигурените лица в Универсалния пенсионен фонд се представляват от Попечителски съвет.
  • Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните средства по индивидуалната партида от един Универсален пенсионен фонд в друг Универсален пенсионен фонд, учреден и управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако са изтекли две години от датата на сключване на първия осигурителен договор или от датата на служебното разпределение след възникване на задължението за осигуряване. Извън посочените случаи участието в пенсионен фонд може да се променя след изтичане на една година от последната промяна на УПФ.
  • Осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на Държавното обществено осигуряване, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд не по-късно от 5 години преди възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
  • Всяко лице може да възобнови осигуряването си за втора пенсия в избран от него Универсален пенсионен фонд, след изтичане на една година от избора му за осигуряване само във фонд „Пенсии” (съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69”) на Държавното обществено осигуряване, но не по-късно от пет години преди навършване възрастта за пенсиониране определена в чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и в случай, че не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина