Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеЗащо да се осигуряваме?

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е важен елемент от фирмената политика в областта на управлението на персонала и същевременно е утвърдена форма за осигуряване на допълнителни доходи за служителите след пенсионирането им. Осигурителните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, изплащани от работодателите, се ползват с данъчни преференции, което цели да стимулира развитието на тази важна социална дейност.

Всеки осигурен в ДПФ ПС „ДСК-Родина” с вноски за сметка на работодател подписва декларация за присъединяване към осигурителния договор. Ако работодателят прекъсне плащането на осигурителни вноски, осигурените лица не губят своите права, независимо дали впоследствие той ще възстанови плащането или не.

ПОК „ДСК-Родина” АД изразява готовност да обсъди с потенциалните клиенти осигуряване с вноски за сметка на работодателя, чиито размер варира в зависимост от желанието на осигурителя.

Вноските от работодател, които се признават за разход, за данъчни и счетоводни цели, и са освободени от задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето и на работодателя са в размер до 60 лв. месечно на служител (съгласно ЗКПО чл. 213, ал. 1). Когато вноската превишава 60 лв. върху горницата се заплаща 10% корпоративен данък.

Доброволното пенсионно осигуряване с работодателски вноски се оказва най-изгодният социален разход, както за работодателя, така и за служителя. Това е резултат от по-ниския разход за работодателя и по-високия приход за служителя в сравнение с увеличение на работната заплата или предоставяне на ваучер на работника. Освен това този финансов продукт е удачна спестовна алтернатива.

Професионалните пенсионни схеми могат да предвидят осигуреното лице в ДПФ ПС „ДСК-Родина” да прави лични вноски. Важно предимство на професионалната пенсионна схема може да бъде правото осигурените лица да могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, смърт). Лицата правили лични вноски в този фонд могат да ползват следните предимства:

  • оптимизиране на дължимия данък върху доходите на физическите лица чрез намаляне на данъчната основа с разрешения размер на данъчната преференция;
  • увеличаване (чрез ежемесечни или периодични вноски) на средствата по индивидуалната партида с цел осигуряване на допълнителна пенсия;
  • получаване като необлагаема сума на доход от инвестиции;
  • изтегляне изцяло или частично на внесената сума, освен ако не е заложено ограничение в професионалната схема.


За своите клиенти сме готови да разработим и специални пенсионни схеми, които да са съобразени с техните конкретни условия и възможности, както и със законодателството.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина