Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаОсигуряване с вноски за сметка на работодател

Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване е важен елемент от фирмената политика в областта на управлението на персонала и същевременно е утвърдена форма за осигуряване на допълнителни доходи за служителите след пенсионирането им. Осигурителните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, изплащани от работодателите, се ползват с данъчни преференции, което цели да стимулира развитието на тази важна социална дейност.

Всеки осигурен в ДПФ „ДСК-Родина” с вноски за сметка на работодател подписва декларация по образец, с която обявява съгласието си да бъде осигуряван за сметка на работодателя си. Ако работодателят прекъсне плащането на осигурителни вноски, осигурените лица не губят своите права, независимо дали впоследствие той ще възстанови плащането или не.

Предлагаме Ви осигуряване с вноски за сметка на работодателя, чиито размер варира в зависимост от желанието на осигурителя.

Доброволното пенсионно осигуряване с работодателски вноски е изгоден социален разход, както за работодателя, така и за служителя. Това е резултат от по-ниския разход за работодателя и по-високия приход за служителя в сравнение с увеличение на работната заплата или предоставяне на ваучер на работника.

За своите клиенти сме готови да разработим и специални пенсионни схеми, които да са съобразени с техните конкретни условия и възможности, както и със законодателството.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина