Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаОсигуряване с вноски за сметка на друг осигурител

При сключването на договор с друг осигурител в полза на трети лица, се изисква предварителното съгласие на тези лица чрез подписването на декларация по образец.


В осигурителния договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, сключен с ПОК “ДСК Родина” АД за осигуряване в ДПФ “ДСК Родина” се регламентират:

  • имената и адресите на страните по договора;
  • размерът на осигурителната вноска;
  • начинът на плащане на осигурителните вноски – месечно или с еднократни вноски;
  • обхватът на осигуряването;
  • редът и начинът на изплащане на допълнителните пенсии;
  • правата и задълженията на страните по договора;
  • лицата, ползващи се от правото на наследствена пенсия.

Другият осигурител определя условията, при които ще осигурява третото лице за допълнителна пенсия. Специфичните условия са предмет на допълнително договаряне между Компанията и другия осигурител. ПОК “ДСК Родина” АД предлага специални схеми за осигуряване, съобразени с конкретните изисквания на другите осигурители.
 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина