Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаОсигуряване с лични вноски

Осигуряването в ДПФ ”ДСК-Родина” с лични вноски има следните ползи за осигурените лица:

  • Ползване на данъчни облекчения - личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в размер до 10% от месечния или годишния облагаем доход се приспадат от данъчната основа на лицата преди начисляването на данък върху доходите на физическите лица;
  • Разпределяне на доходност по партидите на осигурените лица;
  • По желание на осигуреното лице, личните вноски в ДПФ „ДСК-Родина” могат да бъдат изтеглени по всяко време (а не само при пенсиониране). Средствата се превеждат по посочена от Вас банкова сметка;
  • Натрупаните средства по индивидуалните партиди са лични и неприкосновени. Само осигурените лица могат да се разпореждат с тях;
  • Средствата по индивидуалните партиди се наследяват в пълен размер;
  • Доходността, разпределена по осигурителните партиди, не подлежи на данъчно облагане, нито при разпределянето й по партидата, нито при изтеглянето й;
  • Възможност за ежемесечно или друг вид изплащане на разпределената доходност по посочена от Вас банкова сметка;
  • Богато разнообразие от пенсионни схеми - осигуряването в ДПФ “ДСК-Родина” покрива едновременно осигурителните случаи старост, инвалидност и смърт;
  • Възможност за проверка на състоянието на индивидуалната партида чрез използването на персонален код за достъп в интернет страницата на ПОК „ДСК-Родина”.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина