Начало         English   
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”Такси

Таксите в ДПФ „ДСК-Родина” са съгласно Глава десета Такси и удръжки от Правилниказа организацията и дейността на фонда.

Правилник на ДПФ "ДСК-Родина" (pdf, 404 KB)

Размер на събираните от ПОК "ДСК-Родина" АД такси и удръжки, съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "ДСК-Родина ":

І. Еднократна встъпителна такса.
1.  10 лева - по договор за индивидуално доброволно пенсионно осигуряване и по договор за доброволно пенсионно осигуряване с осигурител/друг осигурител, извън случаите по т.2 и т.3
2.  4,50 лева – по договор за доброволно пенсионно осигуряване с осигурител/друг осигурител, осигуряващ от 1 000 до 3 000 лица и с поето задължение да направи 12 или повече месечни осигурителни вноски
3.  0 лева - договор за доброволно пенсионно осигуряване с осигурител/друг осигурител, осигуряващ не по-малко от 3 000 лица

ІІ.  Инвестиционна такса – в размер на 4,50% от дохода

ІІІ. Такса управление - процент от всяка осигурителна вноска
- При договор с ОСИГУРИТЕЛ/ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ с вноска, размера на данъчното облекчение:
1.  не по-малко от 1 000 и не повече от 3 000 осигурени лица по договора и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни осигурителни вноски  – 1% от осигурителната вноска,
2.  над 3 000 и не повече от 10 000 осигурени лица по договора и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни осигурителни вноски  – 0,80% от осигурителната вноска,
3.  при наличие на над 10 000 осигурени лица по договора – 0,50 % от осигурителната вноска,
4.  във всички останали случаи – 4,50% от осигурителната вноска.

- При договор с ОСИГУРИТЕЛ/ДРУГ ОСИГУРИТЕЛ с вноска, надвишаваща размера на данъчното облекчение:
1. не по-малко от 1 000 и не повече от 3 000 осигурени лица по договора и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни осигурителни вноски  – 0,80% от осигурителната вноска,
2.  над 3 000 и не повече от 10 000 осигурени лица по договора и с поето задължение от ОСИГУРИТЕЛЯ/ДРУГИЯ ОСИГУРИТЕЛ да направи 12 или повече месечни осигурителни вноски  – 0,60% от осигурителната вноска,
3.  при наличие на над 10 000 осигурени лица по договора – 0,50 % от осигурителната вноска,
4.  във всички останали случаи – 3,50% от осигурителната вноска.

- При индивидуален договор или договор с друг осигурител – физическо лице:
1.  с размер на вноската до 10 000 лв. – 3,50% от осигурителната вноска,
2.  с размер на вноската над 10 000 лв. – 3,25% от осигурителната вноска.

Допълнителни такси
1. При всяко изтегляне на /изцяло или частично/ на натрупани средства по индивидуалната партида преди придобиване право на лична пенсия за старост или инвалидност – 0,5%, но не по-малко от 2 лв. и не повече от 20 лв.
 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина