Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаТакси

 

Размер на събираните от ПОК "ДСК-Родина" АД такси и удръжки, съгласно Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд "ДСК-Родина":

 

Наименование на таксата/удръжката  Размер на таксата/удръжката 
Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида  10 лв. 
Удръжка от всяка осигурителна вноска 

1. При индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице с размер на вноската до 10 000 лв. включително – 3,00%.

2. При индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице с размер на вноската над 10 000 лв. и до 30 000лв. включително – 2,75%.

3. При индивидуален договор или договор с Друг осигурител – физическо лице с размер на вноската над 30 000 лв. – 2,50%.

4. При договор с Осигурител /Друг осигурител (юл) с вноска, ненадвишаваща размера на данъчното облекчение: – 4,00 % от осигурителната вноска.

5. При договор с Осигурител, с вноска, надвишаваща размера на данъчното облекчение: – 3,00 % от осигурителната вноска.

* Компанията не удържа такса при прехвърляне на средства от друг доброволен пенсионен фонд.

 
Инвестиционна такса – процент от дохода, реализиран от инвестирането на средствата  4,5 % 
Такса при пълно или частично изтегляне на средствата от индивидуалната партида преди придобиване на право на пенсия за старост или инвалидност. 

0,5% от сумата, но не по-малко от 2 лв. и не повече от 20 лв.

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина