Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”Права на осигурените лица

Осигурените лица получават от ПОК “ДСК- Родина” АД документи, които ги легитимират като такива (декларации, осигурителни карти и др.).

Правата върху натрупаните средства по индивидуалните партиди са лични. Следователно изплащането им се извършва само на осигурените лица или на техните наследници.

По отношение на личните вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, осигурените лица имат право:

  • във всеки момент да изтеглят натрупаните средства от лични вноски;
  • да прехвърлят натрупаните средства от лични вноски или част от тях на съпруг/а или на роднини по права линия до втора степен.

Осигурените лица избират сами вида и срока на допълнителната пенсия при пенсиониране.

Натрупаните средства от работодателски вноски в Доброволен пенсионен фонд, лицето има възможност да изтегли при придобиване на право на лична пенсия или до 5 години по-рано. При смърт на осигурено лице или пенсионер на Доброволния пенсионен фонд, такъв вид средства се изплащат изцяло на техните наследници.

Осигуреното лице посочва своите наследници в договора за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В противен случай за такива се приемат законовите наследници. Осигуреното лице е в състояние да промени посочените от него наследници. Промяната се извършва с представяне на нотариално заверена декларация по образец.

Задължително в рамките на една календарна година осигуреното лице получава от Компанията информация за натрупаната сума по индивидуалната си партида, разпределената доходност и разчети за протичащите от набраните средства пенсионни права. Няма ограничения и такси за многократно представяне на тези данни.

Правата на осигурените лица в ДПФ "ДСК-Родина" АД не зависят от периода на осигуряване и от броя на направените осигурителни вноски.

По отношение на по-големите си клиенти, Компанията предвижда участие на техен представител в Консултативния съвет, който е помощен орган на управителните органи на ПОК “ДСК-Родина” АД по управлението на ДПФ “ДСК-Родина”.

ПОК “ДСК-Родина” АД задължително информира писмено работодателите и лицата, сключили индивидуален осигурителен договор за всички изменения и допълнения в Правилника на ПОК “ДСК-Родина” АД за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.


 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина