Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаЗащо да се осигуряваме?

Доброволното пенсионно осигуряване в ДПФ “ДСК-Родина” цели увеличаване на доходите на лицата след тяхното пенсиониране. То позволява ранно получаване на доброволна пенсия още преди навършване на пенсионна възраст. Важно предимство на този тип осигуряване е, че осигурените лица могат да изтеглят натрупаните средства от лични вноски по всяко време, дори преди настъпване на осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт). Тази свобода при управление на личните доходи позволява на лицата да инвестират своите спестявания, възползвайки се от различните предимства на осигуряването в ДПФ “ДСК-Родина”:

  • оптимизиране на дължимия данък върху доходите на физическите лица чрез намаляне на данъчната основа с разрешения размер на данъчната преференция;
  • увеличаване (чрез ежемесечни или периодични вноски) на средствата по индивидуалната партида с цел осигуряване на допълнителна пенсия;
  • получаване като необлагаема сума на доход от инвестиции;
  • изтегляне изцяло или частично на внесената сума без ограничения.

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина