Начало    
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеЗащита на личните данни в ПОК „ДСК-Родина“ АД

Уважаеми клиенти,


На 25 май 2018 г. започва да се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) , наричан по-долу „Регламента“.

 

Регламентът въвежда промени спрямо действащата уредба в областта на личните данни.

 

ПОК „ДСК-Родина“ АД е администратор на лични данни и като такъв обработва лични данни на своите клиенти съобразно изискванията на Регламента и Закона за защита на личните данни, като за целта прилага необходимите технически и организационни мерки и притежава сертификат ISO/IEC 27001:2013.

 

Ваши лични данни се обработват или могат да се обработват  от ПОК „ДСК-Родина“ АД в следните случаи:

  • при сключен договор с ПОК „ДСК-Родина“ АД, по който сте страна ( например осигурителен договор), вкл. и при действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор
  • при изпълнение на законови задължения на ПОК „ДСК-Родина“ АД
  • при предоставено съгласие на физическото лице
  • при наличие на някое от другите условия по чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г .


Важно е да знаете, че когато Ваши лични данни се обработват от ПОК „ДСК-Родина“ АД във връзка с Ваше осигурително правоотношение, то те ще бъдат съхранявани по време на съществуване на това правоотношение, както и за период от 50 (петдесет) години след прекратяването му. 

При обработването на лични данните ПОК „ДСК-Родина“ АД  може да ги предоставя на държавни органи и институции, на други пенсионноосигурителни дружества или на трети страни съобразно законовите изисквания или сключен договор.


Вие може да се свържете с Длъжностно лице по защита на личните данни в ПОК „ДСК-Родина“ АД  на e-mail: DPO@dskrodina.bg.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ В ПОК „ДСК-РОДИНА“ АД(10.01.2023г.)

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ ПОК „ДСК-Родина“ АД (10.01.2023г.)

Искане за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 /Общ регламент за защита на данните/ (10.01.2023г.)


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина