Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Закупуване на пенсионни права
Промяна на размера на вноската
Прекъсване на вноските
Пенсионни плащания
Видове осигурителни вноски
Изтегляне на средства
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаЗакупуване на пенсионни права

ПОК “ДСК-Родина” АД предлага възможност за закупуване на допълнителни пенсионни права чрез специална схема , която позволява лицето да се осигурява лично за допълнителна пенсия и същевременно да управлява ефективно своите доходи.

Закупуването на допълнителни пенсионни права се извършва с осигурителна вноска, размерът на която се договаря между осигуреното лице и Компанията. Нейният установен размер няма задължителен характер.

Конкретните условия по отношение на осигуряването се уреждат в индивидуалния осигурителен договор, сключен между осигуреното лице и Компанията. Предвид данъчните облекчения пенсионната схема за закупуване на допълнителни пенсионни права е особено подходяща за лицата, работещи по договор за възлагане на управление и контрол, за самоосигуряващите се и за всички лица, които плащат данък върху доходите си на годишна база. Лицето може да избере самостоятелно размера на всяка вноска и периодичността на внасяне на средствата - еднократно или на няколко пъти през годината. Това дава възможност на лицата, дължащи данък на годишна база по Закона за данъка върху доходите на физическите лица да регулират размера на дължимия данък.

Схемата за закупуване на допълнителни пенсионни права е динамична и отворена за промени, като конкретните условия на осигурителния договор могат да бъдат променяни по всяко време при желание от страна на осигуреното лице. Осигурените лица в ДПФ “ДСК-Родина” с лични вноски могат през периода до получаване на право на допълнителна пенсия да променят размера и периодичността на внасяне на осигурителната вноска или да изтеглят изцяло или частично натрупаните средства по индивидуалната си партида.

Забавянето или спирането на осигурителните вноски не нарушава правата на осигурените лица. Те запазват пълните си правомощия на осигурено лице в доброволния пенсионен фонд и имат възможност:

  • да продължат при възможност осигуряването си;
  • да изтеглят еднократно или разсрочено част от натрупаната сума по индивидуалната си партида.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина