Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуряваме?
Изтегляне на средства
Доход от инвестиции
Преди осигурителния случай
При осигурителен случай
Лични вноски
Вноски от работодател
Вноски от осигурител
Права на осигурените
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ
Такси
Решение за управление
ДПФПС „ДСК-Родина”Изтегляне на средства

Осигуряването в ДПФ „ДСК-Родина” позволява изтеглянето на натрупаните лични вноски (или част от тях) и/или натрупаната доходност от инвестиции (или част от нея), както преди, така и при настъпил осигурителен случай (старост, инвалидност, смърт).


Средства от натрупани вноски за сметка на работодателя, както и доходът от тяхното инвестиране, могат да бъдат изтеглени най-рано пет години преди пенсиониране. Личните вноски в ДПФ „ДСК-Родина” могат да бъдат изтеглени по всяко време и при кратки срокове.


Осигурителен случай е настъпил, когато лице може да упражни право на пенсия за инвалидност, право на наследствена пенсия или право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. 5 години преди навършване на възрастта за пенсиониране по трета категория труд, осигуреното лице изтегля средства от ДПФ „ДСК-Родина” по процедурата при настъпил осигурителен случай.


При изтеглянето на натрупани средства от вноски и/или доходност преди настъпването на осигурителен случай, ПОК „ДСК-Родина” АД удържа такса в размер, определен в Правилника за дейността на Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина”. Компанията не удържа такса при изплащане на допълнителна пенсия, както и при еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства при придобиване право на пенсия, при плащания на наследници, прехвърляне на средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друго пенсионноосигурително дружество.


Изтеглянето на средства от ДПФ „ДСК-Родина” може да се осъществи

  • по банков път;
  • с пощенски запис - до 3000 лв.

   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина