Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеПОК „ДСК - Родина“ АД уведомява осигурените лица и пенсионерите, че Комисията за финансов надзор, одобри с Решение № 838-ППФ/23.11.2021 г. изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК – Родина”.

В Правилника за организацията и дейността на ППФ „ДСК – Родина” са одобрени изменения и допълнения в следните текстове: раздел „Съдържание“; раздел „Използвани съкращения“; чл. 1, т. 5 - 8, 11, 16 - 18, 18б - 20; чл. 6; чл. 11, т. 3 и 4; чл. 12, ал. 3; чл. 13, т. 3 - 6; чл. 15, ал. 2 - 4;  чл. 16; чл. 17, ал. 1 - 3; чл. 22; чл. 23, ал. 4, ал. 9, т. 1 и 10, ал. 10, 11а, 12 и 13; чл. 27, ал. 3; чл. 28, ал. 3 и 5; чл. 28а, ал. 4; чл. 29а, ал. 2; чл. 29д, ал. 2; глава Шеста „А“; чл. 30, ал. 6 - 8; глава Шеста „Б“; чл. 32, ал. 1; чл. 32а, ал. 2; чл. 35, ал. 2; чл. 39, ал. 3 и 4; чл. 39а; заглавието над чл. 40; чл. 40 - 41а; чл. 43; чл. 44; чл. 45; чл. 46; чл. 47, ал. 1, 2, 4 - 7; чл. 49; заглавието над чл. 50; чл. 50, ал. 1, 2, 2а и 4; чл. 51; чл. 51а, ал. 2; чл. 51б, ал. 3; чл. 51в; чл. 51г, ал. 2 и 3; чл. 51е; заглавието над чл. 52; чл. 52, ал. 1 и 2; глава Осма „А“ с чл. 52а; глава Осма „А“с чл. 52а; глава Осма „Б“ с чл. 52б и 52в; чл. 57; чл. 59, ал. 5; чл. 60, ал. 3; чл. 62, т. 2, 3а, 5, 8 и 9; чл. 62а, ал. 2 и 3; чл. 63а, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4; чл. 66, ал. 1; чл. 66а, ал. 7 - 9; чл. 68, ал. 2; чл. 69; чл. 70; чл. 72 - 74; чл. 78; чл. 79, ал. 4; чл. 80, ал. 6, т. 5; чл. 81, ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 2; чл. 82а; чл. 83, ал. 1, 3 и 5; чл. 85, ал. 1; чл. 87, ал. 1, 2, 6 и 9; чл. 88, ал. 4, ал. 5, т. 3 и ал. 7; чл. 89, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5; чл. 89а, ал. 1 и 8; чл. 90; чл. 91, ал. 4, т. 3 - 5; чл. 93; чл. 94 и чл. 96 от заключителните разпоредби.

Промените в правилника са свързани основно със съобразяването му с настъпили промени в нормативната уредба, касаеща допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително и прецизиране на отделни негови текстове.

Повече информация и екземпляр от правилника могат да се получат в централния офис на Компанията на адрес: гр. София, п.к. 1303, район Възраждане, бул. „Ал. Стамболийски” No 101, Мол София, София Тауър, ет. 4. всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, на тел. 070010375 /8/, както и на интернет страницата на Компанията -  www.dskrodina.bg.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина