Начало    
 покажи 
За ПОК
История
Акционери
Финансови отчети
Органи на управление
Посредници
Контакти
Документи
Новини
Защита на лични данни
Речник на терминитеСъобщение до осигурителните посредници на ПОК "ДСК-Родина" АД

Уважаеми осигурителни посредници,

С настоящото Ви уведомяваме, че с разпоредбата на чл. 123г от Кодекса за социално осигуряване (обн. в ДВ бр.92/2017г. и влезли в сила на 20.11.2017 г.) бяха въведени завишени изисквания относно дейността по осигурително посредничество. В чл. 123г, ал.6 са изброени изискванията, на които трябва да отговаряте в качеството си на осигурителен посредник.

За онези от Вас, които все още не са представили документи, удостоверяващи съответствието с новите изисквания е необходимо да ни предоставят:

 

 

 • Валидно свидетелство за съдимост;
 • Копие от диплома за завършено образование ( не по – ниско от средно);
 • Декларация по чл. 123г, ал. 2 от КСО, че нямате сключен договор за осигурително посредничество с друго пенсионноосигурително дружество;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 3 от КСО, че не сте наказван/а административно през последните три години за груби или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване или на актовете по прилагането му;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 4 от КСО, че не сте лишен/а от право да:

а) заемате материалноотговорна длъжност;

б) упражнявате определена професия или дейност в областта на финансите, застраховането или на осигуряването

 

 

Необходими документи за представляващ/и / управляващ/и юридическото лице: 

 • Валидно свидетелство за съдимост;
 • Копие от диплома за завършено образование ( не по – ниско от средно);
 • Декларация по чл. 123г, ал. 2 от КСО, че представляваното от Вас юридическо лице няма сключен договор с друго пенсионноосигурително дружество за осигурително посредничество;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 3 от КСО, че не сте наказван/а административно през последните три години за груби или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване или на актовете по прилагането му;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 4 от КСО, че не сте лишен/а от право да:

а) заемате материалноотговорна длъжност;

б) упражнявате определена професия или дейност в областта на финансите, застраховането или на осигуряването.

 

Необходими документи за упълномощено/и лице/а:

 • Валидно свидетелство за съдимост;
 • Копие от диплома за завършено образование ( не по – ниско от средно);
 • Декларация по чл. 123г, ал. 2 от КСО, че упълномощеното лице няма сключен договор с друго пенсионноосигурително дружество за осигурително посредничество;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 3 от КСО, че упълномощеното лице не е наказвано административно през последните три години за груби или системни нарушения на Кодекса за социално осигуряване или на актовете по прилагането му;
 • Декларация по чл. 123г, ал. 6, т. 4 от КСО, че упълномощеното лице не е лишено от право да:

а) заема материалноотговорна длъжност;

         б) упражнява определена професия или дейност в областта на финансите, застраховането или на осигуряването.

 

 

За възникнали въпроси или при нужда от допълнителна информация, моля използвайте актуалните контакти публикувани на адрес: www.dskrodina.bg и/или осъществете директен контакт с Централно управление на ПОК „ДСК-Родина“ АД:

гр. София, 1000
ул. Княз Александър I Батенберг №6
телефон: 02/942 70 34
e-mail: marketing@dskrodina.bg

В случай, че в срок до 16.05.2019 г. не  предоставите  горепосочените документи, договорът Ви за осигурително посредничество ще бъде прекратен, считано от 17.05.2019 г.

 

 

 

 


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина