Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управление
Оповестяване на информация във връзка с устойчивосттаДПФ ПС „ДСК-Родина”

През 2007 г. ПОК „ДСК-Родина” АД полува разрешение за управление на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми. То бе издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”. Към момента само две пенсионни дружества имат разрешение от КФН да предлагат допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.

От фонда могат да се възползват най-вече работодатели, които могат да правят вноски за допълнителна пенсия на своите работници и служители. За тази цел е необходимо да бъде подписано колективно споразумение или да бъдат включени текстове в Колективния трудов договор между работодателя и служителите.

Според професионалната пенсионна схема работодателят/осигурителят прави вноски за пенсия в полза на своите работници и служители. Тези вноски са с определен размер. В България е прието схемата да бъде управлявана от пенсионноосигурително дружество, регистрирано по КСО.

Условията, при които се извършва осигуряването, обхватът на осигуряването, размерът на осигурителната вноска и видовете пенсионни плащания се определят в професионалната схема.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина