Начало    
ДПФ „ДСК-Родина”
ДПФПС „ДСК-Родина”
За фонда
Защо да се осигуряваме?
Как да се осигуравяваме?
Изтегляне на средства
Ползи за работодателя
Ползи за осигурените лица
Права на осигурените лица
Данъчни облекчения
Правилник на ДПФ ПС
Такси
Решение за управлениеТакси

 

Размер на събираните от ПОК "ДСК-Родина" АД такси и удръжки, съгласно Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми "ДСК-Родина":

 

Наименование на таксата/удръжката  Размер на таксата/удръжката 
Еднократна встъпителна такса за откриване на индивидуална партида  до 10 лв. 
Удръжка от всяка осигурителна вноска  до 7 % 
Инвестиционна такса – процент от дохода, реализиран от инвестирането на средствата  10 % 
Такса при прехвърляне на средства по индивидуалната партида в пенсионните схеми на Съюза, съгласно чл.343а, ал.1, т.2 или чл.343е, ал.1 от КСО 

до 20 лв.

 
При всяко изтегляне (изцяло или частично) на натрупаните средства по индивидуалната партида преди придобиване на право на допълнителна пенсия от ДПФПС „ДСК - Родина”  0,5% от изтеглената сума, но не по-малко от 2 лв. и не повече от 20 лв. 

 Конкретният размер на таксите се определя в осигурителния договор.


   Правила и условия за ползване       За www.dskrodina.bg       OTP Bank.hu   
 © 2013 ДСК Родина